امسال روز پدر رو دوست ندارم. همزمان شده با سالگرد پدر و برای من که در مقابله با غمها بزرگترین واکنش دفاعی ام رفتار اجتنابی است خیلی آزار دهنده شده.

عیب از منه قبول دارم