واسه اینکه وقتی شیطونی می کنه نه تنها دعوا نمیشه بلکه مامان باباش با خنده عکس و فیلمشو میگیرن!

دیروز پرده اتاق بچه ها رو ( کارگر داشتم ) باز کردم و شستیم. خوب این نردبون بعد از نصب مجدد پرده کنار اتاق مونده بود تا باباشون ببره پایین تو انباری.

ظهر بعد از رفتن پرستار بچه ها پدرجان دختر شیطونش رو روی پله سوم غافلگیر می کنه. فکر می کنید چه کرد؟

بابا: تکتم ! تکتم ! بدو دوربینتو بیار! تا من رسیدم خانم اینجا بود که تو عکس می بینید!!! 

توضیحا عرض کنم که خانم یکسال و چهارماهشونه خندهنیشخند