خیلی وقته اینجا رو آپ نکردم و الان فقط اومدم چندتا عکس بذارم که بگم سالمیم و شکر خدا خوشحال !

یه کم سرم خلوت تر بشه باز میام می نویسم که خیلی هم این روزها سوژه دارم واسه نوشتن. آوین زبون باز کرده و شیرین زبونی هاش دل همه رو بدست آورده