بهش میگم بیا برو بشین تو ماشین.

میگه نی می خوام! میخوام دور بزنم!

میگم میخوام بریم دی دید سواری.

میگه نه.

میرم بغلش میزنم ببرمش طرف ماشین ‘‌انقدر کوچولوئه که حتی زورش نمیرسه مقاومت کنه. میگه : ولم کن خودم میرم! 

میذارمش زمین میگه آخیش!!!!

                               *****************

آرش بهش میگه این مامان منه! 

خودشو میندازه تو بغلم و میگه مامان منه! و با پاهاش آرشو از من دور می کنه.

دعوا بالا میگیره و من در حال خنده میگم : من مامان هردوتونم!

با جیغ میگه : نهههههههه ! هردوتون منه!!!!!

                               ******************

رفته رژلب و خط چشم منو برداشته به همه جاش مالیده بعد با افتخار اومده میگه : مامان خوشتل شدم؟؟؟

                              ******************

خواهرم اومده خونمون. بغلش کرده. میگه کفش نداری ؟

پاشو گرفته بالا میگه نه دبش دارم ! ( کفش دارم )

                            *****************

برای آرش تبلت خریدیم. به پسرعموش پز میده : من لپتاپ دارم !

پسر عموی 4 ساله اش : منم سیب زمینی خوردم به تو ندادم !!!!!

                          *****************

آرش و آوین بحث می کنند. آوین از کجا یادگرفته نمیدونم ولی به آرش میگه : برو گمشو !

آرش : خودت برو گمشو !

آوین با جیغ : من نی میخوام گم شم ،  تو گم شو !!!!!