دل آدم …

 

چه گرم می شود گاهی ساده… 

به یک دلخوشی کوچک… 

به یک احوالپرسی ساده… 

به یک دلداری کوتاه …

 

به یک "تکان سر"…یعنی…تو را می فهمم… 

به یک گوش دادن خالی …بدون داوری!

به حتی یک همراهی کردن ممتد آرام …

به یک پرسش :"روزگارت چگونه است ؟"

 

به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه ! 

به یک وقت گذاشتن برای تو… 

به شنیدن یک "من کنارت هستم "…

به یک هدیه ی بی مناسبت …

 

به یک" دوستت دارم "بی دلیل … 

به یک غافلگیری به یک نگاه …

 

دل آدم گاهی …چه شاد است